Nolikums:

Biedrība „Engures sportam” sadarbībā ar sporta biedrību “RaceDog Latvia” un Latvijas Kamanu suņu sporta Federāciju piedāvā Kanikrosa disciplīnu sacensību seriālā „Stirnu Buks 2018”.

Mērķis un uzdevumi:
Popularizēt kanikrosa sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
Dažādot priekšstatu un izpratni par kanikrosa sporta sacensībām.
Veicināt citu valstu kanikrosa entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
Popularizēt kanikrosa sportu kā videi un cilvēkam draudzīgu nodarbošanos.
Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.

Sacensību disciplīnas:
CCW E - Kanikross dāmas elite (no 17 līdz 39 gadiem)
CCW J - Kanikross dāmas juniori (no 11 līdz 16 gadiem) – uz vecāku/aizbildņu atbildību
CCW W - Kanikross dāmas veterānes (no 40 gadiem uz augšu)
CCM E - Kanikross kungi elite (no 17 līdz 39 gadiem)
CCM J - Kanikross kungi juniori (no 11 līdz 16 gadiem) – uz vecāku/aizbildņu atbildību
CCM W - Kanikross kungi veterāni (no 40 gadiem uz augšu)

Trase:
Kanikrosa dalībnieki skries "Vāveres" disciplīnas trasi.

Suņa vecums:
Visām disciplīnām - suņa vecums – sākot no 12 mēnešiem

Apbalvošana:
Katrā disciplīnā apbalvos pirmos trīs dalībniekus, ja konkrētajā disciplīnā būs 6 dalībnieki no katras disciplīnas. (Ja 6 dalībnieki katrā klasē nereģistrējas – pirmajām trīs disciplīnas vietām tiks pasniegti tikai diplomi).
Katrs dalībnieks saņems „Stirnu buka” piemiņas medaļu.
Godalgotās vietas ieguvējus apbalvos ar Medaļām un sponsoru balvām
Ja godalgotās vietas ieguvējs neierodas uz apbalvošanu, tas zaudē visas iegūtās balvas. Visas balvas tiek nodotas nākamās vietas ieguvējam.

Kopvērtējums:
Kopvērtējums tiks vērtēts pēc četriem (4) sacensību posmiem (14.04., 05.05., 08.09., 29.09.), ņemot vērā visus Stirnu Buka kanikrosa disciplīnā iegūtos punktus, un kopvērtējuma apbalvošana būs 29. septembrī, Līgatnes Stirnu Buka posmā.

Dalības maksa:
Pirmais reģistrācijas periods – 15 EUR
Otrais reģistrācijas periods – 20 EUR
Trešais reģistrācijas periods – 25 EUR
Sacensību dienā – 30 EUR

Reģistrācijas periodu datumus var apskatīt konkretā posma reģistrācijas anketā!
Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta ”Reģistrācijas anketa”. Reģistrācijas maksa jāveic 24 stundu laikā, no reģistrācijas brīža. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Reģistrācijas maksa ir jāveic uz kontu*:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu un disciplīnu saīsinājumā, kā arī sacensību disciplīnu un pilsētu, kurā būs sacensības.
Piemēram - Agnese Saldeva, CCW J, Kanikross Ikšķile. **
*Par katru sportistu jāveic savs maksājums. (Vienā maksājumā jāmaksā par 1 sportistu)
**Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu. Pat, ja samainīsiet ar vietām vārdus vai pierakstīsiet kaut ko citu!!!

Dalības maksā iekļauts:
Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, ēdināšana pēc finiša, piemiņas medaļa visiem, kas finišējuši, auto stāvvieta, bezmaksas foto galerija un video apskats sacensību mājas lapā, sacensību rezultātu fiksēšana.

Dalībnieku sacensību reģistrācija sacensību dienā:
Lai saņemtu sacensību numuru Jums jāuzmeklē “RACEDOG LATVIA” telts KANIKROSA ZONĀ. Līdzi jābūt visam ekipējumam un suņa pasei.

Dopinga kontrole:
Sacensību dalībniekus un suņus var pārbaudīt Dopinga kontrolē, iepriekš sacensību dalībniekus par to nebrīdinot. 

!!!
Suņiem, kas startē sacensībās, jābūt ES mājdzīvnieka pasei, un tiem jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu (vetārsta zīmogs pasē par veiktu poti, kas ir derīga sacensību dienā).
Suņiem, kas sacensībās nepiedalās, arī jābūt līdzi ES mājdzīvnieka pasei (vai vakcinācijas apliecībai) un tiem jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu (vetārsta zīmogs pasē par veiktu poti, kas ir derīga sacensību dienā), jo to pieprasa likums. Uz vietas būs veterinārā kontrole.
Sacensību vietā suņus no pavadas atlaist nedrīkst. Sekojiet līdzi savu bērnu uzvedībai un nelaidiet mazus bērnus uz trases vai suņu tuvumā bez suņu saimnieka atļaujas.

Sacensību 'stake out' vietā:
Sacensību dalībnieki nedrīkst tirgot savu sporta ekipējumu, sporta produktus, barību suņiem, ja nav saņēmuši rakstisku atļauju no organizatoriem.
Sacensību dalībnieki drīkst mašīnas, piekabes, suņu būrus un suņu stake-out novietot tikai tur, kur to ir norādījuši sacensību tiesneši. Stake-out laukumā nav atļauts veikt kādas zemes norobežošanu ar lentām, striķiem,  sētām vai komandas karogiem, lai nodalītu atsevišķu „savu laukumu”, to "rezervējot" sportistiem, kas ieradīsies vēlāk. :)
Suņus bez pieskatīšanas stake-out zonā atstāt nedrīkst!
Stake-out zonā nav atļauts smēķēt.

Starta saraksts / Rezultātu saraksts:
Organizatori provizorisko starta sarakstu publicēs mājaslapā racedog.lv sadaļā "Stirnu Buks 2018". Taču oficiālais starta saraksts būs pieejams sacensību dienā, no plkst. 9:30 KANIKROSA ZONĀ. Sacensību starta sarakstu nav iespējams mainīt.
Rezultāti tiks publicēti mājaslapā racedog.lv sadaļā "Stirnu Buks 2018" septiņu dienu laikā pēc sacensībām.

UZMANĪBU:
Katram dalībniekam ir jāierodas uz kanikrosa sapulci.
Katram dalībniekam ir jāierodas starta koridorā 10 minūtes pirms masu starta. Ja dalībnieks ar suni neierodas starta koridorā noteiktajā laikā, viņu uz starta tiesneši vairs neielaiž.
Pēc sportista finiša, sportistam obligāti jāatrodas finiša koridorā tik ilgi, kamēr finiša tiesneši Jūs no tā ļauj iziet. Finiša koridorī obligāti sunim ir jāpiedāvā ūdens!!!
Finišā nedrīkst svilpt, saukt suni, pīkstināt mantiņas, mētāt bumbu vai rotaļlietas, lai suni vilinātu veikt ātrāk finišu. Dalībniekus, kuru suņi tiks ‘saukti’, tiks diskvalificēti!
Izejot vetkontroli, sunim uz kakla siksnas var tikt veikta tiesnešu atzīme. Atrodoties sacensību teritorijā un/vai trasē – sunim jāatrodas ar kaklasiksnu ap kaklu uz kuras veikta atzīme (to nedrīkst noņemt).

Kanikrosa dalībnieku ievērībai:
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu un sava suņu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc tām.
Visiem dalībniekiem vēlams būt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem.
Dalībniekiem, piesakoties sacensībām, ir pienākums veikt naudas pārskaitījumu (dalības maksa) 24 stundu laikā pēc reģistrācijas brīža. Ja pārskaitījums nav veikts, dalībnieka reģistrācija tiek anulēta.
Sacensībās dalībnieks drīkst pārstāvēt 1 sporta komandu, un to mainīt sezonas laikā nedrīkst!

Sacensību norise:
Dalībnieki katrā distancē dodas ar kopējo startu (masu starts). Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci.
Sacensības notiek marķētā trasē. Marķējums: zili baltas norādes un īpašie brīdinājumi (atšķirīgs no IFSS kanikrosa sacensību noteikumiem!!!).
Valsts mēroga ceļu šķērsošanas vietās dežūrēs Pašvaldības vai Valsts policijas, vai Zemessardzes darbinieki.
Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.
Ēdināšana – katram dalībniekam pēc distances beigšanas būs iespēja saņemt ēdināšanas servisu.

Protesti:
Sacensību dalībniekam, kurš ir konstatējis cita dalībnieka noteikumu pārkāpumu, ir jāziņo mutiski galvenajam Kanikrosa disciplīnas tiesnesim pēc finiša (ne ilgāk kā 3 minūtes pēc finiša) un 60 minūšu laikā jāiesniedz rakstisks protests ar savu parakstu, samaksājot 30 EUR drošības naudu Kanikrosa galvenajam tiesnesim. Ja galvenais tiesnesis protestu atzīst par pamatotu, iemaksātā drošības nauda tiek atgriezta.
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas Kanikrosa disciplīnas galvenajam tiesnesim.
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

Tiesāšana un sacensību inventārs, kas nav minēts nolikumā - atbilstoši IFSS noteikumiem.
Katrs dalībnieks apņemas ievērot IFSS sacensību noteikumus. Tie ir atrodami Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas mājaslapā sleddog.lv sadaļā "Par Mums" -> "Dokumenti" -> "Ifss sacensību noteikumi".

Sacensību numuri:
Katram dalībniekam tiek piešķirts viens numurs.
Numurus nedrīkst bojāt, tos apgriezt. Numurus nedrīkst nodot citai personai. Par numura nozaudēšanu vai nepienācīgu apiešanos ar to – 30 EUR sods.

Tehniskās prasības:
Sacensībās nedrīkst piedalīties ar skriešanas kurpēm, kurām ir dzelzs vai plastmasas izciļņi labākai saķerei (saucamās – naglenes vai futbola buči).
Laina (speciālā sacensību pavada) garumam obligāti jābūt no 2 m līdz 3 m (izstieptā veidā).

!!!Visiem dalībniekiem atrodoties distancē, obligāti līdzi ir jābūt mobīlajam telefonam, lai problēmu gadījumā varētu sazvanīt savas komandas „team leader” vai ar organizatoriem!!!

Sacensību teritorijā nedrīkst atrasties brīvgaitas suņi.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

Latvijas sporta licences (DID numuri):
Šogad Latvijā tiks aprēķināts reitings no visām kamanu suņu 'dryland' sacensībām, un tajā Jūs krāsiet punktus atkarībā no saviem rezultātiem. Latvijas reitings ir Latvijas sportista stāvoklis attiecībā pret citiem sportistiem atkarībā no apmeklēto sacensību skaita un iegūtajiem rezultātiem. Reitingu veido apmeklētās sacensības Latvijā un arī ārpus tās.
Latvijas DID numurs ir virtuāls kods, kuru Jūs norādiet sacensību reğistrācijas anketā un tādējādi automātiski Latvijas reitingā krāsiet punktus.
LKSSF DID numuru Jūs varat saņemt, iestājoties kādā no klubiem, kurš ir LKSSF biedrs, vai arī iegādājoties to individuāli.
LKSSF DID numuru individuāli var iegādāties, rakstot uz racedoglatvia@gmail.com vai arī aizpildot DID numura anketu Stirnu Buka kanikrosa reğistrācijas teltī.
LKSSF licence maksā 10€.
Reitinga punktu skaitīšana sākas no DID numura iegādes brīža. Piemēram, ja iegādājaties DID numuru aprīļa pirmajos datumos, tad visās pavasara sacensībās jau varēsiet krāt reitinga punktus. Pat ja esat jau sacensībām pieteicies, iegādājoties DID numuru vēlāk un sacensību organizatoram norādot to, Jūsu rezultāts tiks ieskaitīts reitingā. Jautājumu gadījumā zvaniet Gintai - tālr.: +371 28313431.

Jautājumi:
Par jebkuru jautājumu, sakarā ar Kanikrosa disciplīnas nolikuma noteikumiem vai arī ekipējuma prasībām – sazinietes caur e-pastu: racedoglatvia@gmail.com

Uzmanību!
“Kanikrosa” dalībniekiem, lūdzam, nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē, mežā un stāvlaukumā. Par piemērota soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.
Organizatori neveic dalībnieku reģistrēšanu viesnīcās vai kempingos.
Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms sacensībām.
Organizatori sniedz informāciju par sacensībām tikai latviešu un angļu valodā.

Mārketings:
Reģistrējoties sacensībām, Jūs piesakieties jaunumu un informācijas saņemšanai uz Jūsu e-pastu un sms no biedrības "RaceDog Latvia", kā arī no "RaceDog Latvia" sadarbības partneriem - interneta veikala „BE RACEDOG”.
Reģistrējoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

Reģistrācija sacensībās:
www.racedog.lv

3. un 4. posma galvenais tiesnesis:
Linda Kleinberga
+371 2925 3131

Par disciplīnu atbildīgā organizācija:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Par sacensību disciplīnu ”Kanikross” atbildīgā persona:
Ginta Elizabeth Kleinberga
racedoglatvia@gmail.com
Tel. +371 2831 3431

Papildinformācija:
http://www.facebook.com/racedoglatvia
http://www.facebook.com/canicrosslatvia
http://www.blackelizabeth.lv
Twitter: @racedog_lv