Biedru uzņemšanas kārtība "RaceDog Latvia" biedrībā:


1. Kārtības mērķis ir noteikt vienotu un skaidru jaunu biedru uzņemšanas kārtību "RaceDog Latvia" biedrībā (turpmāk - RDL).
2. Juridiskā persona vai privātpersona, kura vēlas iestāties RDL (turpmāk - Pretendents):
2.1. aizpilda iesniegumu RDL biedru uzņemšanai, kas pieejama šeit. (Jauniešiem līdz 18. gadu vecumam: šeit.) Anketu juridiskai personai jautāt RDL sekretariātā.
2.2. paraksta iesniegumu (juridiskām personām – paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaru; privātpersona - personīgi) un;
2.3. iesniedz iesniegumu papīra formātā, nosūtot to pa pastu uz adresi: Vārnu iela 10-8, Rīga, LV-1009, Latvija, vai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu nosūta uz e-pasta adresi: info@racedog.lv.
3. RDL, saņemot Pretendenta iesniegumu, nosūta uz Pretendenta iesniegumā norādīto e-pasta adresi paziņojumu par iesnieguma saņemšanu un lūgumu sniegt papildu informāciju par Pretendentu.
4. RDL valde nākamajā sēdē, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc 3. punktā minētās papildu informācijas par Pretendentu saņemšanas, lemj par Pretendenta uzņemšanu RDL, izskatot Pretendenta iesniegumu un izvērtējot papildus sniegto informāciju.
5. Pēc lēmuma pieņemšanas valdes sēdē, RDL divu nedēļu laikā:
5.1. nosūta valdes lēmumu par Pretendenta uzņemšanu/neuzņemšanu.
5.2. informē, ka pirmo kalendāro gadu no uzņemšanas brīža biedram tiek piešķirts pagaidu biedra statuss - bez balstiesībām biedru sapulcēs, bet ar visām pārējām biedru pilnvarām un pienākumiem.
5.3. kopā ar lēmumu par Pretendenta uzņemšanu nosūta rēķinu par iestāšanās maksu RDL un ikgadējo biedra naudu saskaņā ar RDL biedru sapulcē apstiprināto biedra naudas apjomu. Iestājoties RDL, biedra nauda par iestāšanās gadu tiek aprēķināta proporcionāli kārtējā kalendārā gada atlikušo mēnešu skaitam (aprēķina metode – (biedra nauda/12)* kārtējā kalendārā gadā atlikušo mēnešu skaits no lēmuma pieņemšanas brīža, ieskaitot lēmuma pieņemšanas mēnesi).
6. Pretendents veic iestāšanās maksas RDL un ikgadējās biedra naudas samaksu RDL rēķinā norādītajā bankas kontā un termiņā. Ja rēķinā norādītajā termiņā samaksa nav veikta, RDL valde lemj par lēmuma par Pretendenta uzņemšanu atcelšanu.

Stājas spēkā: 13.08.2020.
Apstiprināts biedru sapulcē: 13.07.2020.

Biedru_iesniegums_uznemsana.pdf
Biedru_iesniegums_uznemsana_pilnvarots.pdf