Biedru iekšējās kārtības noteikumi "RaceDog Latvia" biedrībā:


1. Biedru iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir noteikt vienotus un skaidrus biedru pienākumus "RaceDog Latvia" biedrībā (turpmāk - RDL).  Noteikumu mērķis ir sekmēt RDL biedru disciplīnas nostiprināšanu, nodarbību un sacensību organizēšanu, racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu, nodarbību efektivitāti un noteiktajām prasībām atbilstošus sportistu rezultātus.
2. Biedru pienākums ir piedalīties RDL biedru sapulcēs. Ja biedrs uz sapulci personīgi ierasties nevar, viņam ir jāpilnvaro uzticības persona - cits RDL biedrs, kas var pārstāvēt viņa viedokli.
3. Biedram ir jāpalīdz organizēt RDL organizētos Pasaules Kausa posmus - viens pasākums pavasarī un viens pasākums rudenī. Pienākumos ietilpst: trases marķēšana, trases vietas sagatavošana, telšu uzcelšana, palīdzība pie reģistrācijas, kā arī trases, sacensību vietas un inventāra sakopšana pēc sacensībām.
4. Biedram ir jāpiedalas 1x gadā kamanu suņu sporta sacensībās.
5. Biedru pienākums ir laipni izturēties pret citiem RDL biedriem.
6. Nodarbību, sacensību un sapulču laikā jāievēro vispārpieņemtās uzvedības normas.
7. Aizliegts uz nodarbībām un sacensībām ierasties alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā , kā arī aizliegts smēķēt nodabību un sacensību teritorijā.
8.  Gadījumā, ja biedrs tīši vai netīši sabojā kluba vai trešās personas mantu, viņš nes pilnu atbildību par materiālo zaudējumu atlīdzināšanu.
9.  Biedra pienākums ir laicīgi veikt biedru naudas samaksu.


Stājas spēkā: 13.08.2020.
Apstiprināts biedru sapulcē: 13.07.2020.